Skip to main content

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้บังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้พร้อมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่จัดไว้ให้สำหรับคุณผ่านเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ เราและคุณอาจตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ และกฎหมายอาจบอกเป็นนัยถึง
ข้อกำหนดและเงื่อนไข เราจะใช้วลี “ข้อกำหนดเหล่านี้” เพื่อครอบคลุมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดและการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

หากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่จัดไว้ให้สำหรับคุณผ่านเว็บไซต์นี้ ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่จัดไว้ให้สำหรับคุณผ่านเว็บไซต์นี้เป็นหลัก

การใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณรับทราบว่าคุณได้รับการผูกมัดโดยข้อกำหนดเหล่านี้

หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้

ในข้อกำหนดเหล่านี้:

  • “คุณ” หมายถึง บุคคลที่เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้
  • “ของคุณ” มีความหมายตรงตัว
  • “เรา” หมายถึง บริษัท AVANZA จำกัด
  • “ของเรา” และ “เรา” มีความหมายตรงตัว

การเปลี่ยนแปลงกับเว็บไซต์นี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อกำหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง ถือว่าคุณรับทราบว่าคุณจะยังคงได้รับ
การผูกมัดตามข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อมูลทั่วไป

เนื้อหาของเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่คุณเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำ เราจะพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แต่เราไม่
รับประกันว่าข้อมูลที่เราให้นั้นมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง หรือเหมาะสมกับสิ่งที่คุณอาจต้องการใช้

ก่อนที่คุณจะเชื่อถือหรือนำข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ คุณควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

กฎหมายและกฎข้อบังคับในท้องถิ่น

โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณยืนยันว่าคุณไม่ได้ละเมิดกฎหมายหรือกฎข้อบังคับในท้องถิ่นใดๆ ที่มีอยู่ ข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอในเขตอำนาจศาลอื่นนอกเหนือจากนิวซีแลนด์

ความรับผิด

คุณใช้เว็บไซต์นี้โดยยอมรับความเสี่ยงเอง เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ (ไม่ว่าโดยตรงหรืออย่างอื่น) ที่คุณประสบจากการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ หรือการใช้งานหรือการพึ่งพาข้อมูลที่มีอยู่ในหรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ

เราไม่รวมเงื่อนไขหรือการรับประกันใดๆ ที่อาจบอกเป็นนัยถึงข้อกำหนดเหล่านี้ (แต่เท่าที่กฎหมายอนุญาต)

ความเป็นส่วนตัว

ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการแก่คุณ เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ เราจะรวบรวม เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม นโยบายความเป็น
ส่วนตัว
ของเรา

การรักษาความปลอดภัย

โดยธรรมชาติแล้ว ข้อมูลที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เรามีกระบวนการทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการจัดการเพื่อปกป้องข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านเว็บไซต์หรืออีเมลของเรา ข้อมูลที่คุณส่งจะถูกส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส ข้อมูลลูกค้าที่เก็บไว้ทั้งหมดจะได้รับการปกป้องด้วยรหัสผ่านที่ปลอดภัย ข้อมูลที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ และขั้นตอนความปลอดภัยอื่นๆ

ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์อื่นๆ ของเรา

เราครอบครองลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ คุณสามารถใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้และทำซ้ำ (ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนา) เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น

ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด คุณต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนที่คุณจะใช้ ส่ง หรือทำซ้ำข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้

กฎหมายที่บังคับใช้

เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์นี้ คุณจะต้องอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเด็ดขาดของศาลนิวซีแลนด์

THE AVANZA AVOCADO STORY